Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Carina Verveckken, Freelance zakelijke dienstverlening is de commerciële naam onder WOG Business. WOG Business is een  gewone commanditaire vennootschap waarvan de hoofdzetel gevestigd te 9150 Bazel, Parklaan 74 Bus 3, met ondernemingsnummer BE0563.601.735.

1.2 WOG Business biedt een uitgebreide zakelijke dienst- en adviesverlening aan om haar klanten, ondernemers, te ondersteunen.

     1.2.1  Zakelijke dienstverlening met inbegrip maar niet beperkt tot

     1.2.1.1  verwerken van papierstroom van de verschillende administratieve disciplines

     1.2.1.2 publiceren van nieuwsbrieven, publicaties, …

     1.2.1.3 verspreiden en verkopen van informatief materiaal, studies, vergelijkende testen

1.2.2. Adviserende dienstverlening met inbegrip maar niet beperkt tot

     1.2.2.1 klantbeleving processen, casestudies voeren; onderzoeken, verzamelen data, analyseren, evalueren.

     1.2.2.2 Consulting & coaching

1.3 Freelance zakelijke dienstverlening heeft als missie om klanten te ondersteunen in hun ondernemingsschap.

1.4 De ‘klant’ van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

1.5 Met contractuele overeenkomst wordt bedoeld een ‘bindend’-contract tussen alle vernoemde partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Ter bevordering van haar missie (art 1.3 van deze algemene voorwaarden) werd er een dienstverlenende bedrijfsadministratieve disciplines uitgewerkt die op deze website zijn terug te vinden.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden van kracht nadat de klant zijn contractueel akkoord heeft gegeven hetzij schriftelijk, virtueel (software) of per mail. Na ontvangst van deze handgetekende verbinding verzaakt de klant de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.3 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen op uitdrukkelijke toestemming van de zaakvoerder van WOG Business. De afwijkende voorwaarden dient gezamenlijk door de vernoemde partijen in bijlage van het contractueel akkoord ondertekend te zijn.

2.4 De te uit te voeren dienstverlening is enkel betrekking op de inspanningsverplichtingen, NIET op de resultaten.

2.5 Het is mogelijk dat de algemene voorwaarden en privacybeleid geüpdatet worden. We vragen onze klanten om bij regelmaat deze op onze website te bekijken.

 

Artikel 3 – Ter beschikkingstelling

3.1  De dienstverlening start wanneer alle contracten, algemene voorwaarden en privacy policy door de klant ondertekend terugbezorgd zijn aan WOG Business.

3.2 Om de contractuele dienstverlening te kunnen uitvoeren verbindt de klant zich ertoe om

    3.2.1  de nodige – gevraagde documenten of materialen die nodig zijn om de taken uit te voeren ter beschikking te stellen.

    3.2.2 een garantie te geven over de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de overhandigde documenten het niet  verlenen van deze documenten/ materialen kan leiden dat bepaalde dienstverleningen gedeeltelijke of niet zullen kunnen uitgevoerd worden.

3.3 Wanneer de dienstverlening op locatie is, is de klant verplicht om op afgesproken tijdstippen een werkplek ter beschikking te stellen.

     3.3.1 De werkplek omvat een voldoende verlicht bureel, stoel en kast (met slot)

     3.3.2 Deze werkplek dient toegang te geven tot elektriciteit en netwerking.

     3.3.3. Verwarming of airco, de nodige sanitaire voorzieningen.

3.4 Indien er door omstandigheden de klant niet voldoet aan art. 3.1, 3.2, 3.3, kan dit mogelijke belemmeringen geven voor het uitvoeren van de contractuele dienstverlening. De dienstverlening kan dan opgeschort worden.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Al onze facturen zijn betaalbaar op Bankrekening van WOG Business; BE38 0689 0089 2072 met vermelding van het factuurnummer.

4.2 Al onze facturen worden GRATIS elektronisch verzonden naar het opgegeven emailadres vermeld op het contract.

Het verzenden van schriftelijke facturatie is enkel toegelaten op aanvraag mits een bijkomende administratieve vergoeding van 10,00 euro (exclusief BTW) per factuur.

4.3 De volgende betalingswijze kan door WOG Business opgenomen worden in het contract. Deze zijn afhankelijk van de aard van de werken.

4.3.1. Voorafbetalingen: vooraleer de dienstverlening van start gaat zal er een voorschotfactuur dienen betaald te worden.

4.3.2 Contante betalingen: onmiddellijke betaling bij ontvangst van het factuur.

4.3.3 Factuur met vervaldatum: de vermelde datum op het factuur is de 'uiterste' datum dat het bedrag op onze rekening moet staan. (Niet de uiterste datum van betaling)

4.4 Bij laattijdige betaling van de facturen 'contante betaling - facturen met vervaldatum', dan is de klant van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. 

    4.4.1 Vanaf dat moment is de dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

    4.4.2  Vanaf dat moment wordt er een administratieve aanmaningskost aangerekend van 80, 00 euro (exclusief BTW)

    4.4.3  Vanaf dat moment zullen er verwijlinteresten aangerekend worden, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betaalachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002) . Dit verzoek blijft geldig indien WOG Business op verzoek van de opdrachtgever(s) afbetalingstermijnen toestaat.

    4.4.4 Hoger vernoemde kosten (art 4.4.2 tot 4.4.3) vallen buiten eventuele kosten voor het innen van het factuur (advocaat, incasso, …, gerechtskosten.) 

    4.4.5 In verband met omstandigheden omschreven artikel 3.4 dient de opdrachtgever(s) de afgesproken prijs aan WOG Business te betalen.

Artikel 5 - Offertes

5.1  Onze samenwerkingsvoorstellen zijn maximaal 4 weken geldig. Wordt het voorstel niet binnen een termijn 4 weken aanvaard, dan vervalt deze.

Artikel 6 - Prijzen

6.1  Prijzen op samenwerkingsvoorstellen, contracten en facturen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2 Alle kosten die niet werden opgenomen in de contractuele overeenkomst zullen bij wijze van onkosten doorgerekend worden aan de klant.

6.3 Ten aanzien van de dienstverlening kunnen volgende prijzen gehanteerd worden

    6.3.1 ten aanzien van projectwerk kan een vaste prijs worden overeengekomen.

    6.3.2 werkzaamheden buiten projectmatig werk met betrekking tot dienstverlening wordt de prijs vastgesteld per dag of per dag deel (4 u).

    6.3.3 Indien geen van beide tarieven vernoemd in bovengenoemde artikels (6.3.1 en 6.3.2)  wordt tarief met betrekking op de dienstverlening op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven.

6.4 Bij het aangaan van  overeenkomsten zal afhankelijk van de looptijd  de overeengekomen prijzen en uurlonen zoals de wet voorziet geïndexeerd  kunnen worden. De klant zal hier tijdig van op de hoogte gebracht worden.

6.5 Klachten betreffende facturen dienen binnen de 7 kalenderdag na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur als definitief aanvaard. 

Artikel 7 - Intrekking opdracht

7.1 Het staat de opdrachtgever vrij om de opdracht op elk gewenst moment te beëindigen.

7.2 Wanneer de opdrachtgever de opdracht intrekt, is de opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag zoals afgesproken in het contract in zijn geheel te betalen op de afgesproken betalingstermijn. Alsook de externe onkosten. 

Artikel 8 - Uitvoering van de overeenkomst

8.1 WOG Business voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

8.2 WOG Business heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.3 De uitvoering geschiet volgens art 2.2 van deze algemene voorwaarden

8.4 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 9 - Contractduur projecten

9.1 De overeenkomst tussen de beide partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tij, tenzij uit de aard van de contractuele overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

9.1 De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

9.2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

9.3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

9.5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

Artikel 11 - Geheimhouding

11.1 Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

11.2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

    11.2.1 die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

    11.2.2 waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

    11.2.3 die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

11.3 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overeenkomst

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

12.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

12.2 De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

12.3 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 13 - Geschillenregeling

13.1 Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de ondernemingsrechtbank bevoegd.

13.2 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.